Herberg Zwolle

ANBI

Stichting De Herberg staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onderstaande informatie wordt hiervoor beschikbaar gesteld.

Naam

Stichting de Herberg biedt onderdak aan mensen die nergens anders meer terecht kunnen. Hierna te noemen De Herberg.

Missie

De missie van Daklozenopvang de Herberg is:

Niemand in Zwolle slaapt op straat.

Wij bieden een warm welkom voor iedereen die elders in de regio Zwolle geen onderdak meer heeft. De Herberg voorziet in een eerste levensbehoefte met bed, bad en brood. Wij helpen om problemen in kaart te brengen en Herberggasten de tools te geven die nodig zijn voor een nieuw toekomstperspectief.

Doelstellingen

De Herberg kent twee voorzieningen: een maatschappelijke opvang en een beschermd woonvoorziening.

De maatschappelijke opvang is bedoeld voor dak- en thuislozen in Zwolle en omgeving. Er zijn twee afdelingen. In MO Basis is er plaats voor mensen die op straat zijn beland en acuut onderdak nodig hebben, en voor mensen die zorg mijdend zijn. MO Basis heeft 34 slaapplaatsen. In MO Doorstart verblijven mensen die in een uitstroomtraject zitten. Er zijn 25 slaapplaatsen.

BW de Herberg is een beschermde woonvoorziening voor mensen met een zwaardere zorgindicatie. Mensen kunnen er langer verblijven en krijgen de beschikking over een eigen kamer. Op basis van wat de cliënten willen en kunnen, wordt begeleiding geboden en een uitstroomtraject opgestart. Er zijn 16 kamers.

Bij het bieden van opvang vormen RIBW Groep Overijssel (RIBW GO) en stichting De Herberg een partnerschap. RIBW GO biedt begeleiding, zorg en beveiliging aan de Herberg gasten en de BW bewoners. Stichting De Herberg biedt in haar huisvesting opvang aan dak- en thuislozen en is houder en bewaker van het Herbergconcept ‘niemand tegen zijn wil op straat en uitstroom waar dat kan’. De stichting ziet erop toe dat instroom, opvang, zorg en begeleiding en uitstroom geïntegreerd blijven plaatsvinden.

Het beleid

Het oprichten, beheren, administreren, exploiteren ondersteunen en onderhouden van alsmede het participeren en/of deelnemen in instellingen al dan niet met rechtspersoonlijkheid.

Het behartigen van belangen van de stichting en van de belangen van de met de stichting op welke wijze dan ook verbonden instellingen alsmede het samenwerken met dergelijke instellingen.

Het initiëren beheren en exploiteren de Maatschappelijk Opvang binnen De Herberg, en andere activiteiten of projecten voor zover in overeenstemming met bovengenoemde doelstellingen.

Voor de verschillende activiteiten de vereiste contacten met de diverse overheden, en andere financiers te onderhouden, de voor de verschillende activiteiten bestemde uitkeringen en eventueel andere tegemoetkomingen in ontvangst te nemen en te verdelen.

Het centraal stellen van de cliënten en van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening onder andere door het scheppen van een gunstig begeleidings-, verzorgings-, leefklimaat.

Het zo effectief en doelmatig mogelijk van voor de zorgverlening beschikbare middelen en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid, doelmatigheid en transparantie.

Het wat de zorgverlening betreft voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen, het bevorderen van een dialoog met belanghebbenden over de zorgverlening.

Het bevorderen van een goed werkklimaat voor de medewerkers.

Het verzorgen en bevorderen van opleidingen voor de gezondheidszorg of daarmee direct of indirect samenhangende vormen van educatie en vorming van studieonderdelen zoals stages en scripties.

Het bevorderen van een regionale samenwerking, onder meer door het samenwerken met andere instellingen op het gebied van intra-, semi- en extramurale (geestelijk)gezondheidszorg.

Het verrichten van al die activiteiten die overigens rechtstreeks of zijdelings verband houden met en kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, daaronder begrepen activiteiten inzake financiering en onroerende zaken.

Het verantwoorden van de in dit artikel omschreven doelrealisatie.
Alle andere wettige middelen die tot realisering van het doel kunnen leiden.

Hoofdlijnen beleidsplan 2018-2020

Het in- door- en uitstroomproces is helder en inzichtelijk. De verblijfsduur voor de client is zo kort als nodig, maar niet langer dan noodzakelijk
Implementeren van de SRH-methodiek binnen de Maatschappelijke Opvang
Aandacht voor huisvesting, het pand heeft voortdurend onderhoud nodig, zoveel mogelijk gebeurt in eigen beheer, echter is uitbesteden soms noodzakelijk
Financiele toekomst Herberg, ook na 2020 slaapt niemand op straat in Zwolle
Draagvlak voor de Herberg en voor Herberggasten in Zwolle vergroten, door transparant te communiceren wat we doen, voor wie we het doen en waarom.
Als partner actief deelnemen aan projecten die instroom moeten beperken
Preventiebeleid met (keten)partners ontwikkelen en implementeren en uitvoeren
Vermogensbeheer

De stichting werft vermogen door:

Opbrengsten uit vergoedingen voor door de stichting verleende diensten.

Aan haar verleende subsidies voor werkzaamheden, o.a. vanuit gemeenten en woningcorporaties.

Schenkingen, erfstellingen en legaten.

Opbrengsten van belegde middelen.

Andere baten.

Bestuur


de heer J. Bedeaux, Voorzitter Raad van bestuur RIBW Groep Overijssel
mevrouw I. Huesken, lid van de Raad van Bestuur RIBW Groep Overijssel

Het beloningsbeleid

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft de eigen bezoldiging gebaseerd op de NVTZ-regeling. De Raad heeft zichzelf lager ingeschaald dan op grond van de NVTZ-regeling zou kunnen.

Raad van Bestuur
Bij de vaststelling van de beloning van de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht de functie zwaartesystematiek van de beloningscode (BBZ) toegepast. De score heeft plaats gevonden via de in de beloningscode (BBZ) gepresenteerde definities en de daar gepresenteerde referentiescores voor de verschillende sectoren in de zorg. De totaalscore is conform de beloningscode (BBZ) door de Raad van Toezicht afgezet tegen de omvang van de omzet van RIBW GO.

Personeel
Het beloningsbeleid voor het personeel is vastgelegd in de CAO-GGZ.

Fiscaal Nummer


817648264