Herberg Zwolle

Partners

Samen sterk voor de Herberg

De Herberg werkt nauw samen met haar ketenpartners om samen de zorg voor dak- en thuislozen zo goed mogelijk te organiseren. Samen maken we ons sterk voor een terugname in de instroom, het bevorderen van een snelle doorstroom en het verduurzamen van de uitstroom.

Als bewoners in aanmerking komen voor uitstroom, worden één van onze samenwerkende zorginstellingen; MEE, Dimence, Tactus of Creating Balance aangewezen als regievoerder. Zij zijn dan verantwoordelijk voor de uitstroom van de bewoner naar zelfstandig wonen of een vorm van Begeleid Wonen. De Herberg werkt intensief met deze instanties samen en wisselt indien nodig informatie uit over Herberggasten.

Huisvesting

Hulp

  • Leger des Heils
  • Tactus
  • Dimence
  • RIBW GO
  • MEE
  • Zwolle Actief
  • Creating Balance
  • LIMOR
    Merlijn Pullen ›

Handhaving

(H) eerlijke samenwerking

Huisvesting

Gemeente Zwolle

De gemeente Zwolle heeft een regiofunctie als het gaat om de opvang van dak- en thuislozen. Er vindt regelmatig overleg plaats met de gemeente over ontwikkelingen rond instroom, uitstroom en het bieden van begeleiding. Ook is de gemeente een sparringpartner als het gaat om andere zaken in en rondom de Herberg, zoals het voorkomen van overlastsituaties van bewoners.

Centrale Toegang

De Herberg meldt alle Herberggasten die nieuw binnenkomen aan bij deze instantie. Ook neemt de Herberg deel aan het toewijzingsoverleg dat wordt voorgezeten door de Centrale Toegang. In het toewijzingsoverleg worden Herberggasten besproken, regievoerders aangewezen en trajecten gevolgd.

Woningcorporaties

Dat zijn de Zwolse woningcorporaties DeltaWonen, Openbaar Belang en SWZ (eigenaar van het pand). Vanuit de regio zijn onderstaande corporaties betrokken: Beter Wonen (IJsselmuiden), Beter Wonen Vechtdal (Hardenberg), Salland Wonen (Raalte), Vechthorst (Staphorst), Wetland Wonen (Genemuiden/Vollenhove) en Woonconcept (Meppel). Deze partners leveren een belangrijke financiële bijdrage en maken deel uit van de Raad van Advies. Er vindt regelmatig overleg plaats met de corporaties en daardoor blijven ze op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom in- en uitstroom.

LIMOR

Merlijn Pullen van LIMOR is gedetacheerd bij de Herberg. Zij werkt als ‘makelaar’, door Herberggasten aan te melden voor huurwoningen bij de corporaties. Zij regelt alle praktische zaken rondom huisvesting en houdt indien nodig contact met bewoners die zijn uitgestroomd.

 

,Binnen de Herberg word ik ook wel de Uitstroommakelaar genoemd. Als mensen klaar zijn om uit te stromen, ga ik aan het werk. Ik meld ze aan bij de woningbouwcorporaties en help met het reageren op woningen via de Woningzoeker.”
Lees verder › 

Merlijn Pullen
Limor

“Het afgelopen jaar stroomden veertig mensen vanuit de Herberg naar een Begeleid Wonen traject. Dertien bewoners kregen een zelfstandige woning op grond van het quotum dat de Zwolse corporaties met de Herberg hebben afgesproken ter bevordering van de uitstroom.”
Lees verder › 

Monique Boeijen
SWZ

Handhaving

Regiopolitie IJsselland

Er zijn goede afspraken met de politie. Zij wordt ingeschakeld als er sprake is van ernstige overlast en/of als er strafbare feiten door Herberggasten gepleegd worden.

Leden Beheerscommissie

De Herberg hecht veel waarde aan een goede relatie met omwonenden. In de aanloop naar de opening in 2009 is een klankbordgroep opgestart met betrokkenen uit de wijk Holtenbroek. Die groep is na de opening overgegaan in de Beheerscommissie. Deze bestaat uit onder meer de Regiopolitie, MBO-college Deltion, bedrijven in de omgeving van de Herberg en Wijkorganisatie Holtenbroek NU. De beheerscommissie vergadert vier keer per jaar. Tot nu toe verloopt het overleg naar ieders tevredenheid. Eventuele overlast wordt besproken en er worden afspraken gemaakt om de overlast aan te pakken.

,,Er was veel weerstand en protest,” schetst Cor de situatie van destijds. ,,Veel wijkbewoners zagen een daklozenopvang ‘in hun achtertuin’ niet zitten.”
Lees verder › 

Cor Loos
Buurtcomité Holtenbroek

Hulp

Zwolle Actief

Zwolle Actief biedt dagactivering aan bewoners van de Herberg. Het is een consortium dat wordt gevormd door het Leger des Heils, LIMOR, Tactus, Travers Welzijn, Dimence en RIBW GO. Zes coaches begeleiden bewoners bij het vinden van passende dagactiviteiten. Zij hebben inmiddels een groot netwerk opgebouwd van bedrijven en organisaties die één of meerdere dagactiviteit(en) aanbieden.

De meeste bewoners van de Herberg zijn inmiddels deelnemer bij Zwolle Actief en zijn positief over de kansen die het hen biedt. De dagactiviteit geeft structuur, perspectief en kan een opstap zijn naar een nieuwe studie of (vrijwilligers)werk. De Herberg stimuleert deelname aan Zwolle Actief door ruimte te bieden voor het inloopspreekuur en coaches de ruimte te geven om dagelijks in de Herberg aanwezig te zijn.

RIBW Groep Overijssel

RIBW Groep Overijssel begeleidt mensen met een psychische kwetsbaarheid om zelfstandig vorm te geven aan hun leven. Dat kan zijn met thuisbegeleiding (ambulante hulp) of op een Beschermd Wonen plek op één van de plekken in Overijssel. Sinds 2016 valt de Raad van Bestuur van de Herberg rechtstreeks onder RIBW Groep Overijssel.

Leger des Heils

Soms verwijst de Herberg gasten door naar het Leger des Heils als de Herberg vol zit, of als mensen een time-out krijgen. Ook treedt het Leger des Heils op als regievoerder bij Housing First cliënten en bij cliënten met uitstroomperspectief Beschermd Wonen of wonen met Ambulante Begeleiding. Verder vangt het Leger des Heils mensen op uit (onder andere) de Herberg die geen verblijfstatus hebben, maar niet terug kunnen naar het land van herkomst en langere tijd opvang nodig hebben.

Tactus

Biedt hulp bij verslavingszorg en vragen over problematisch middelengebruik van bijvoorbeeld alcohol en drugs. Ook Herbergbewoners die kampen met psychische klachten als gevolg van hun verslaving worden door Tactus verder geholpen. Indien gewenst of noodzakelijk kunnen Herbergbewoners terecht in een afkickkliniek van Tactus.

MEE IJsseloevers

MEE helpt mensen met vragen en / of problemen over wonen en werken. Daarnaast begeleidt MEE uitstroombewoners bij het op orde krijgen van hun financiën en andere wet- en regelgeving die van belang is bij (zelfstandig) wonen.

Dimence

Dimence is als psychische zorgverlener verbonden aan de Herberg. Bewoners die kampen met (ernstige) psychische problemen kunnen bij Dimence de therapie krijgen die past bij de aard van de klachten. Deze therapie draagt bij aan het herwinnen van zelfvertrouwen en toekomstperspectief.

Creating Balance

Helpt mensen die problemen hebben met huisvesting, financiën of dagbesteding. Ook begeleidt ze cliënten die overlast veroorzaken of zich schuldig maken aan criminele activiteiten.

(H) eerlijke samenwerking

Hogeschool Windesheim, MBO-colleges Landstede en Deltion

De Herberg biedt stageplekken aan stagiaires die een opleiding SPH, SPW of beveiliging doen.

Conrad Catering

Conrad Catering zorgt voor de maaltijden van Herberggasten. Conrad Catering is het bedrijf van Joyce van Ommen-Conrad, de vrouw van Herberg-nestor Joop van Ommen.

Deelnemers LTO overleg

De Herberg neemt samen met Vluchtelingenwerk, de IND, het Leger des Heils, Dienst Terugkeer en Vertrek en de Gemeente Zwolle deel aan het Landelijk Terugkeer Overleg, waarbij o.a. daklozen worden besproken die geen verblijfsstatus hebben, of die terug willen keren naar hun land van herkomst.

Stichting Vrienden van de Herberg

Voorzitter van Stichting Vrienden van de Herberg is Joop van Ommen[Yd2] , grondlegger van de Herberg. De stichting geeft de Herbergkrant uit. Deze krant is geheel onafhankelijk van de daklozenopvang. Stichting Vrienden van de Herberg organiseert jaarlijks een kerstdiner voor minima, waaronder Herberggasten.

Vrijwilligers

De Herberg werkt projectmatig samen met andere partijen zoals de Vrijwilligerscentrale en Hart voor Zwolle. Hart voor Zwolle organiseert jaarlijks een BBQ voor Herberggasten. Regelmatig organiseren groepen ondernemers, vrijwilligers van kerken of andere partijen, een activiteit bij de Herberg. Ook werken er vaste vrijwilligers, bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen. Vrijwilligers helpen met koken en houden gesprekken met Herberggasten. Een jurist geeft elke week gratis juridisch advies en er worden wekelijks sjoelavonden georganiseerd door vrijwilligers.

Ondernemers

Ook ondernemers dragen bij. In 2016 heeft een restauranthouder bijvoorbeeld ijs uitgedeeld aan Herberggasten op een warme dag. Een binnenhuisarchitect heeft meegedacht over de inrichting van de Herberg en ondernemersvereniging de Juniorkamer heeft een sponsoractie gehouden. Via de Zwolse Uitdaging hebben ondernemers computers beschikbaar gesteld voor daklozen. Ondernemers uit Kampen houden jaarlijks een schoonmaakdag.

,,Ik zie het als mijn persoonlijke missie om Herbergbewoners weer perspectief te geven. Daarom vond ik het ook zo belangrijk om mensen meer te bieden dan alleen dagopvang”
Lees verder › 

Nelleke Vedelaar
Wethouder Gemeente Zwolle

,Ik ben trots op deze Herberg, want hier hebben we jarenlang met RIBW, gemeente en woningbouwcorporaties voor geknokt. De zorg zoals die nu is geregeld, is goed, maar ik ben en blijf kritisch, vooral als het gaat om het uitstroombeleid.”
Lees verder › 

Joop van Ommen
Initiator