Herberg Zwolle

Monique Boeijen, directeur SWZ

‘Wij voelen ons verantwoordelijk voor passende huisvesting’

Onze missie is iedereen passende huisvesting te bieden. Wij willen niet dat iemand tegen zijn wil in Zwolle op straat moet leven. Mijn voorganger Eddy Veenstra kwam in 2009 in gesprek met Joop van Ommen. Hij had achter de WRZV-hallen een provisorische noodopvang gerealiseerd en liet dat Eddy zien. Die schrok van de situatie die hij daar aantrof. Samen met de gemeente en diverse zorgorganisaties is toen het plan ontwikkeld dat uiteindelijk heeft geleid tot de Herberg. SWZ heeft het pand gebouwd en is eigenaar van het gebouw. Samen met negen woningcorporaties uit Zwolle en omgeving staan we tot 2019 garant voor de exploitatie.

Hoe dragen de woningbouwcorporaties bij aan de Herberg?

De gezamenlijke corporaties geven jaarlijks vijf ton voor het beheersbudget. Dat ligt veel hoger dan de huisvestingskosten. We moeten kijken hoe die bijdragen in de toekomst gaan verdelen. Onze budgetten zijn aan steeds strengere kaders gebonden. Er is minder geld beschikbaar voor zorg en welzijn. Het geld dat voor leefbaarheid is gemaximeerd, bedraagt nog maar 125 euro per woning. Er is zeer exact gedefinieerd wat daaronder valt. Daarom moeten wij ook heel nauw kijken wat we wel en niet mogen uitgeven.

We zijn met gemeente en huurderscorporaties in gesprek om te komen tot nieuwe prestatieafspraken voor de toekomstvisie 2018. Hierin wordt helder hoe de financiering verder gaat lopen, zodat duidelijk is hoe de zorg verleend wordt.

Hou zouden die afspraken eruit kunnen zien?

Het liefst zou ik zien dat alle betrokken organisaties van de Herberg hierin hun verantwoordelijkheid nemen en naar rato bijdragen. Maar dat is nu nog onderwerp van discussie. SWZ heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om huisvesting, maar ik vind niet dat wij verantwoordelijkheid dragen voor voeding, zorg en dagactiviteiten. Dat past niet  bij onze rol als corporatie en dus ook niet bij de missie en visie van SWZ.

Hoe ziet de samenwerking eruit tussen Herberg en SWZ?

De Herberg is een stichting met een stichtingsbestuur dat sinds eind 2015 valt onder het RIBW. SWZ maakte tot eind 2015 samen met acht andere wooncorporaties deel uit van de Raad van Advies die gekoppeld zat aan het stichtingsbestuur We werken nog aan een nieuwe inrichting van deze Raad van Advies. Daarnaast heeft SWZ een huurder-verhuurder relatie met de Herberg.

Hoe helpen jullie mee met het vinden van een passende woning?

Het afgelopen jaar stroomden veertig mensen vanuit de Herberg naar een Begeleid Wonen traject. Dertien bewoners kregen een zelfstandige woning op grond van het quotum dat de Zwolse corporaties met de Herberg hebben afgesproken ter bevordering van de uitstroom.

Housing First is een bijzonder project binnen de Herberg voor bewoners die na een terugval zijn teruggekeerd in de Herberg en daar soms al een hele tijd verblijven. Deze bewoners krijgen via Housing First eerst een woning aangeboden en pas daarna start het hulptraject. Vier bewoners zijn het afgelopen jaar uitgestroomd via het aparte quotum voor Housing First. Eén van hen heeft via Housing First woonruimte gevonden in Hardenberg.

Hoe lastig is het om passende woonruimte te vinden voor Herberg bewoners?

Wij merken soms dat er veel tijd zit tussen de aanvraag voor zelfstandig wonen en de daadwerkelijke sleuteloverhandiging. Soms hebben we binnen een maand woonruimte gevonden, maar in andere gevallen kan wel zes tot acht maanden duren.

Het uitzoeken van passende huisvesting, is echt maatwerk. De woning moet passen bij de persoon, betaalbaar zijn en niet te groot, of te klein. Ook belangrijk is de afstemming met de omgeving. Iemand met een drugsprobleem of een verslavingsverleden, plaats je niet naast een coffeeshop. Het is een heel gepuzzel om dat goed te organiseren, maar wel noodzakelijk om de leefbaarheid in onze complexen goed te bewaken.

Wat is het belang van de Herberg?

Het is fantastisch dat er een voorziening in Zwolle is voor mensen die nergens anders terecht kunnen. Het is jammer dat het noodzakelijk is. Het zou natuurlijk het allermooiste zijn als de Herberg ooit wordt opgeheven als vraag en aanbod op de woningmarkt perfect op elkaar aansluiten. Maar dat zal een utopie zijn. Vooral ook omdat er steeds meer mensen in wijken wonen, die vroeger in een beschermde woningomgeving verbleven. Deze mensen hebben extra zorg en aandacht voor nodig en daar dragen wij graag aan bij.

Lees ook de verhalen van andere partners ›